Regulamin konkursu #pokapake

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie „#pokapake” (zwanym dalej „konkursem”) polegającym na przygotowaniu wpisu opisującego paczkę otrzymaną w ramach zabawy wykoPAKA.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy zabawy wykoPAKA, którzy spełniają warunki przewidziane w Rozdziale III (Kryteria uczestnictwa).
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  4. Wzięcie udziału w konkursie jednoznaczne jest z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz z akceptacją wszystkich jego postanowień.
 2. Definicje
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyty zostanie któryś z poniższych zwrotów, należy rozumieć go w sposób podany poniżej:
   1. Organizator – osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
    1. Organizatorami konkursu są moderatorzy i organizatorzy Zabawy wykoPAKA, zdefiniowani w Rozdziale II pkt 1 ust. b oraz ust. d Regulaminu zabawy wykoPAKA.
   2. PW – wiadomości prywatne przesyłane za pośrednictwem serwisu wykop.pl
   3. Regulamin zabawy wykoPAKA – regulamin określający warunki uczestnictwa oraz przebieg zabawy wykoPAKA, dostępny pod adresem https://wykopaka.pl/rules.
   4. Uczestnik konkursu – osoba, która dokonała zgłoszenia do konkursu lub nadawca zgłoszonej do zabawy paczki.
   5. Zabawa wykoPAKA – zabawa dla użytkowników portalu wykop.pl odbywająca się poprzez stronę www.wykopaka.pl.
 3. Kryteria Uczestnictwa
  1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy III edycji Zabawy wykoPAKA, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie zabawy wykoPAKA w Rozdziale VIII pkt 5 oraz w Rozdziale IX pkt 3.
  2. Z udziału w konkursie wykluczone są osoby, które z jakichkolwiek przyczyn wpisane zostaną w toku III edycji zabawy na Ścianę Wstydu.
 4. Terminy konkursu
  1. Konkurs trwa od 29 listopada 2020 do publikacji wpisu informującego o zakończeniu aktualnie trwającej edycji zabawy wykoPAKA, co nastąpi 6 stycznia 2021.
 5. Zgłoszenia do konkursu
  1. Zgłoszenia do konkursu, w imieniu pary, dokonuje odbiorca paczki, poprzez zamieszczenie wpisu ze zdjęciem i opisem otrzymanej paczki na portalu wykop.pl, wraz z tagiem #pokapake.
  2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie paczki, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji w aktualnie trwającej edycji zabawy wykoPAKA.
  3. Organizator może wykluczyć z zabawy wpisy zawierające tagi, mające na celu zwiększenie liczby plusów (np. #rozdajo).
  4. Z konkursu wyłączone są wpisy, których treść sprzeczna jest z zasadami współżycia społecznego, w szczególności wpisy:
   1. naruszające dobra osobiste innych uczestników, moderatorów i organizatorów
   2. sprzeniewierzają się wartościom w duchu których prowadzona jest zabawa #wykoPAKA
   3. poddające w wątpliwość słuszność nagrodzenia nadawcy oraz odbiorcy.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. Zwycięskim wpisem jest wpis, który zgodny jest z Regulaminem konkursu i który otrzymał największą ilość plusów.
   1. w przypadku otrzymania jednakowej ilości plusów przez 2 lub więcej wpisów, Organizatorzy dokonają wyboru zwycięskiego wpisu w drodze głosowania
  2. Nagrodzony zostanie autor zwycięskiego wpisu oraz nadawca, który przygotował nagrodzoną paczkę.
  3. Jeśli osobą nagrodzoną miałby zostać Organizator konkursu, wówczas równowartość jego nagrody zostanie przekazana na wybrany przez niego cel charytatywny.
  4. Nagrodą w konkursie jest voucher podarunkowy o wartości 50zł do wykorzystania na zakupy na portalu Allegro.pl.
  5. Nagrody zostaną wręczone za pośrednictwem PW w ciągu 24h od ogłoszenia wyników.
  6. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji ze swojej nagrody.
   1. Jeśli zrezygnuje jedna osoba z pary, jej nagroda przepada.
   2. Jeśli zrezygnują obie osoby ze zwycięskiej pary, wówczas Organizator nagrodzi kolejny w kolejności wpis, spełniający kryteria zwycięstwa, określone w Rozdziale VI, pkt 1.
  7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 6 stycznia 2020 we wpisie z konta @wykoPAKA na portalu wykop.pl, a dodatkowo, ze zwycięzcami Organizatorzy skontaktują się za pośrednictwem PW.
  8. W sytuacji, gdy jedna z osób ze zwycięskiej pary wpisana zostanie na Ścianę Wstydu, równowartość przypadającej jej nagrody przeznaczona zostanie na cel charytatywny wskazany przez drugą osobę z pary.
 7. Ustalenia końcowe
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, także w trakcie trwania zabawy.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu. W takim przypadku Organizatorzy obowiązani są do poinformowania Uczestników o zaistniałych zmianach za pośrednictwem oficjalnego konta zabawy założonego na stronie wykop.pl, @wykoPAKA.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych lub sytuacji spornych, ostatecznymi decydentami są Organizatorzy.